Zarjadniski zwjazk-Verwaltungsverband
 
 
Folklorny festiwal-Folklorefestival
 
 
TCM
 
 
Lausitz.de
 
 
Oberlausitz.com
 
 
Starownja-Altersheim
 
Wuběr rěčow:

Załožba za serbski lud

Regionalny běrow
Při pastyrni 4
01920 Chrósćicy
Tel. 035796 96891
Fax: 035796 98960
E-mail: neck-stiftung[at]sorben.com

Załožba za serbski lud je prawokmana załožba zjawneho prawa ze sydłom w Budyšinje. Nimo zarjada w Budyšinje a Choćebuzu eksistuja regionalne běrowy w Slepom, Wojerecach a Chrósćicach. Zaměr załožby je hajenje a spěchowanje serbskeje rěče a kultury jako wuraz identity serbskeho ludu.

Załožbowy zaměr zwoprawdźa so předewšěm přez:
1. spěchowanje zarjadnišćow k hajenju wuměłstwa, kultury a domizniskich tradicijow Serbow,
2. spěchowanje a sobuskutkowanje při předewzaćach dokumentacije, publikacije a prezentacije serbskeho wuměłstwa a serbskeje kultury,
3. spěchowanja zdźerženja a dalewuwića serbskeje rěče a kulturneje identity tež w serbskich kubłanskich a wědomostnych institucijach a tajkich, kotrež tutym zaměram słuža, 
4. spěchowanje serbskeje identity w zjawnosći, w powołanskim žiwjenju a zhromadnym žiwjenju serbskeje a njeserbskeje ludnosće.
5. spěchowanje projektow a předewzaćow, kotrež słuža dorozumjenju mjez ludami a zhromadnemu dźěłu z druhimi ludowymi skupinami a narodnymi mjeńšinami w Europje, kaž tež hajenju historisce zrosćenych zwiskow mjez Serbami a słowjanskimi susodami w zmysle twarjenja mostow mjez Němskej a srjedźnej a wuchodnej Europu,
6. sobuskutkowanje při wuhotowanju statnych a dalšich programow, kotrež so załožboweho zaměra dótkaja

Organy załožby su:
1. Załožbowa rada
2. Parlamentariska přirada a
3. direktor

Regionalny běrow w Chrósćicach:
-wobdźěła spěchowanje regionalnych projektow, projektow z dźěćimi a młodźinu a spěchowanje serbskich wučbnicow.
-poskića pomoc při nastajenju próstwow wo spěchowanje a při wuwiću regionalnych projektow
-podpěra regionalne towarstwowe dźěło

Marja Njekowa
15-01-2007

Impressum und Datenschutz | Impresum a škit datow