Zarjadniski zwjazk-Verwaltungsverband
 
 
Folklorny festiwal-Folklorefestival
 
 
TCM
 
 
Lausitz.de
 
 
Oberlausitz.com
 
 
Starownja-Altersheim
 
Wuběr rěčow:

Wohnjowa wobora Chrósćicy

Zaručenje wěstoty Nimo prawidłownej a zwólniwej słužbje we wohnjowej woborje je Chróšćan dobrowólna wohnjowa wobora tež na mnohich zarjadowanjach a podawkach prezentna. Tak słuša k našim nadawkam so za wěstotu wokoło swjedźenjow starać kaž wjesne swjedźenje a zarjadowanja w běhu lěta, folklorny swjedźeń, kiž so kóžde druhe lěto w Chrósćicach wotměwa. Tež při cyrkwinskim swjedźenju jutrow staramy so wo wěstotu křižerskeho prócesiona, přihladowarjow a turistow. 

Tohorunja słuša k našim stajnym nadawkam so wo hladanje a zdźerženje woborneho jězdźidła a nastrojow starać. Prawidłowne zwučowanja w běhu lěta a wubědźowanja wjesnych wohnjowych woborow słušeja do našeho lětneho plana.

Kóždolětnje wobdźěleja so sobustawojo wohnjoweje wobory na dalekubłanjach, zo bychu kwalitu zasadźowanjow a wědu za słužbu we wohnjowej woborje stopnjowali.

Přiběrace je zhromadne dźěło z pěstowarnju a šulu. My jako wohnjowi wobornicy prócujemy so wosebje dźěćom na wšelakore wašnje naše dźěło přibližić. Je wažne, dźěćom a tež młodostnym pokazać, kak so nadawki a dźěła wohnjoweje wobory spjelnjeja a při tym tež přichodnym wobornikam puć pokazamy.

Z chroniki wohnjoweje wobory Chrósćicy

1822 dóstachu Chróšćan wohnjowi wobornicy prěnju sykawu, kotruž natwari Chróšćan Jurij Kislink. Sykawa je lěta dołho swěrnje dźěło wukonjała.

1854 wobsteješe w Chrósćicach organizowana wohnjowa wobora. Prěni naspomnjeny mištr za sykawu bě Jakub Wawrik.

1859 dyrbješe so hašernja napřećo wohenjej zawěsćić.

Dnja 8. januarja 1867 bu Michał Kokla jako nowy mištr sykawy wuzwoleny.

Jedna nowa sykawa kupi so 21. julija 1891 za Chróšćan wohnjowu woboru. Wona płaćeše 950 hriwnow a nowa hadźica 18 hriwnow. Napłaćili su Chróšćenjo 350 hriwnow. Zbytne 600 hriwnow zapłaći krajna zawěsćernja wohnjoweje wobory a gmejna płaćeše lětnje 150 hr na zawěsćernju wróćo.
Hač do Kamjenca přiwjezechu sykawu z ćahom, tam so potom wotewza.

Chróšćan gmejnska rada postaji 15. měrca 1906 winowatosć k słužbje we
wohnjowej woborje. Winowaći běchu wšitcy muscy wobydlerjo Chrósćic wot 17. do 45. žiwjenskeho lěta. Štyri króć wob lěto dyrbjachu so zwučowanja přewjesć. Pozdźišo bu staroba změnjena na 18. do 40. žiwjenske lěto. Wuwzaći běchu chori, kipri, duchowni, lěkarjo, aptykarjo a přistajeni stata.  

Wot hłowneho hamta bu 20. julija 1919 postajene, zo dyrbješe so w Chrósćicach jedna wjesna wobora (Ortswehr) wutworić, kotraž so tež z třělbami wuhotowa. Gmejna dyrbješe třělby kupić a wobornikam wudać. 1921 pak so tuta wobora zaso wotstroni a třělby so zaso wotedachu.

Posledni wulki woheń wudyri 10. awgusta 1931 w Chrósćicach. Wón wudyri w jednej ze słomu pochrytej brjóžni burskeho dwora, kotraž bu cyle zničena. K tomu tež wšitke žně a cyły rjad ratarskeho gratu. Domske pak so wuchowa.
Přez lětace škrě zapali so dalše, 100 m zdalene twarjenje hródźe bura Lebzy a dale hišće Čunkec hródź, wobě twarjeni so wotpalištej. Skót pak móžachu wuchować. Tukachu na zamiškrjenje wohenja.

1934 měješe winowata wohnjowa wobora 50 sobustawow.

1941 załoži so dobrowólna wohnjowa wobora z 20 sobustawami. Jako prěni načolnik wuzwoli so knjez Grofa z Chrósćic. (571 wobydlerjow w Chrósćicach)

1957 staji so próstwa na twar spušćadła w rěčce Satkuli a so tež přizwoli.

W februarje 1958 dóstachu wohnjowi wobornicy kóždy swoju škitnu drastu: škitny kombi, nahłownik a pas, k tomu zdźěla tež dychansku masku.  

27.5.1959 připósłachu našej gmejnje nowu alarmowu sirenu, kotraž připrawi so na Šołćic domske. Dotal alarmowaše so z pomocu tremolofanfary, štož wjac njebě dosahace.

W aprylu 1959 bu na gmejnskim posedźenju rozsudźene, zo so wjesny hat zamjeta.

Wohnjowa wobora Sepicy přepoda 28.10.1959 Chróšćan wohnjowej woborje jednu sykawu TS8, kotraž přepoda so z 20l čěriwom.

1960 dósta naša wohnjowa wobora nowe hadźicy (H-B-hadźicy).

Po přepruwowanju 7. julija 1961 postaji VPKA:
-gmejna ma so do kontrolnych wobłukow rozdźělić
-kóždolětnje maja so rozwučowanja za wěstotu w pěstowarni a w šuli přewjesć   
-w zwólniwych hodźinach ma so w Satkuli móžnosć ćahanja wody zhotowić
-wohnjoškitny hat pola Bergerec ma so do porjadka stajić.

1962 započa so twar spušćadła w rěčce Satkuli.

Po gmejnskej reformje 1974 buchu tři gmejny Chrósćicy, Nuknica a Hórki do jedneje gmejny zjednoćeni. To płaćeše tež za wohnjowe wobory, dóstachu pak status komandoweje stacije. Načolnik Chróšćanskeje komandoweje stacije bu Nukničan Jakub Brězan, kotryž tutón funkciju hač do lěta 1982 wukonješe.

1974/75 nowotwar dźensnišeje hašernje.

1975 dósta Chróšćan wohnjowa wobora po posedźenju rady wokrjesa Kamjenc přizwolene awto typa B1000, w kotrymž bě wšitko za hašenje wohenja zarjadowane. Dnja 18. decembra 1975 so awto přepoda.

1982 bu wobornik Pětr Suchy jako načolnik gmejnskeje wohnjoweje wobory wuzwoleny, wón wukonješe tutu funkciju hač do lěta 2004, potom přewza tutón hamt Pětr Šołta z Hórkow.

1985 buchu we wsach wobstejace hašenske haty wobnowjene a zdźěla nowe natwarjene- hódnota 70 000 hr.

Wustawki wohnjowych woborow za Chrósćicy a jeje komandowe stacije so 1992 schwalichu.

1996 so Chróšćan hašernja ponowi a dósta napis "Dobrowólna wohnjowa wobora".

Wot junija 1998 sem so wohnjowy woborny sport prawidłownje přewjedźe, disciplina: hašenski nadběh. 

W aprylu 1999 so wustawki hišće jónu předźěłachu, tak zo maja wohnjowe wobory Chrósćicy, Hórki a Nuknica swojeho načolnika a zdobom gmejnskeho načolnika Pětra Sucheho.

Dnja 11.7.1999 prěnje wobdźělenje na wubědźowanju wohnjowych woborow w Hórkach.

Wot lěta 2003 wobsedźi Chróšćan wohnjowa wobora nowe hašerske jězdźidło typa TSF-W.

W awgusće 2003 přewjedźe so prěnje wubědźowanje wohnjowych woborow w Chrósćicach w ramiku jěchanskeho turněra.

Młodźina wohnjoweje wobory Chrósćicy nawjaza prěnje styki z partnerskej gmejnu Lešnica w awgusće 2005. Wosebje dobre poćahi maja młodźi wobornicy z wohnjowej woboru z Raszowa. 

Wopyt OSP Raszowa w juniju 2005 składnostnje 100lětneho wobstaća wohnjoweje wobory Hórki. 

Statistika za pomoc k 31.10.2006

Wosebje při powodźenju pincow, při škodach po wichorach a wolijowych slědach.

lěto 

ličba zasadźowanjow wohnjoweje wobory 

 2000

      4

 2001

      5

 2002

      6

 2003

      4

 2004

      4

 2005

      6

 2006

      3

Impressum und Datenschutz | Impresum a škit datow