Zarjadniski zwjazk-Verwaltungsverband
 
 
Folklorny festiwal-Folklorefestival
 
 
TCM
 
 
Lausitz.de
 
 
Oberlausitz.com
 
 
Starownja-Altersheim
 
Wuběr rěčow:

Cyrkej swjateju Symana a Judy

Chrósćicy běchu hižo w předkřesćanskim času nabožne srjedźišćo serbskeje Hornjeje Łužicy. Na městnje nětčišeje wulkeje farskeje cyrkwje běše pohanske swjatnišćo. Biskop Beno (biskop Mišnja wot 1066-1106) je tu našim prjedownikam křesćansku wěru wozjewjał a drjewjanu cyrkwičku k česći swj. japoštowoł Symana a Judy  postajić dał.

Lěto 1225 płaći jako załoženje Chróšćanskeje farskeje wosady. Do toho běchu filiala Hodźija.

W času móra spočatk 15. lětstotka załožichu w Chrósćicach bratstwo swjateho Bosćana. Bratstwo so wosebje w času móra prócowaše potrjechenym z modlitwu a socialnej podpěru pomhać. 
W běhu časa je so bratstwo časćišo ponowiło, posledni króć w lěće 2000.
1681 da farar Jurij Zynda blisko hłowneho zachoda kěrchowa postawu tohole swjateho škitarja před mórom postajić. 1989 smy tule postawu po barokowym přikładźe z lěta 1735 ponowić dali.

1508 su nowu cyrkwinu wěžu natwarili a dwaj zwonaj wobstarali. 1680 mějachu w Chrósćicach hižo pjeć cyrkwinych zwonow.

W času sćěpjenja wěry wostachu Chrósćicy katolskej cyrkwi swěrne.

W třicećilětnej wójnje wurubichu 1639 šwedske wójska Chróšćansku cyrkej.

6. oktobra 1680 je farar Zynda započał wosadnu chroniku pisać. Dobroćeljo su w tymle času postawy wosadnych patronow Symana a Judy, Ławrjenca a Pankracija wot Šwicarskeho wuměłca Herscha zhotowić dali. 

W lětach 1769-1771 bu farska cyrkej w barokowym stilu znowa natwarjena, dnja 27. oktobra 1771 je ju z Chrósćic pochadźacy dekan Budyskeho tachanstwa, biskop Jakub Jan Wósky, poswjećił.

Nimo hłowneho wołtarja měješe cyrkej štyri pódlanske wołtarki: swjatej Mariji, swjatemu Bosćanej, swjatej swójbje a swjatemu Pětrej poswjećene.

1773 postajichu nowe pišćele.

1865 je Drježdźanski wuměłc prof. Erhardt nowe swjećo hłowneho wołtarja, Jězusowe donjebjesspěće předstajace, molował. Samsne lěto je Chróšćan Jakub Dučman pjeć zwonow w Małym Wjelkowje přeleć dał.

1898/99 dósta farska cyrkej pod nawodom twarskeho mištra Rocha ze Sernjan cyhelowy wjelb město hlinjaneho wjercha, kotrehož rjady běchu přetrjebane. Zdobom přitwarichu tehdy dźensniše wulke wołtarnišćo a dwě małej wěži ze schodami na pobočnej chóraj. 29. oktobra 1899 je biskop Ludwig Wahl, kotryž běše přewodźany wot kanonika Jurja Łusčanskeho, pozdźišeho poslednjeho serbskeho biskopa, do Chrósćic přišoł, nowe wołtarnišćo poswjećił. Twarski mišter Rocho běše tež nowu klětku naćisnył, kotruž je hłownje blidar Bělk z Pěskec zhotowił, krótko do toho tež kehelki.

Za dwě nowej wokni (Symana a Judy) we wołtarnišću składowachu wšelacy wosadni darićeljo 5000 hriwnow. Bayerski wuměłski zarjad je jej wuwjedł.

1910 bu w cyrkwi prěnja elektriska připrawa instalowana.

Po 1. swětowej wójnje, w kotrejž buchu nimale wšitke zwony na brónje rozeškrěte, dóstachmy 1920 štyri nowe woclowe zwony. Te wšak so 1923 na nowe mjedźane zwony firmy Geittner z Wrócławja zaměnichu. 30. septembra 1923 so zwony woswjećichu.

22.měrca 1931 woswjeći prelat Žur wobnowjeny křižowy puć na kěrchowje.

Wot 10.-18. nowembra 1931 je A. Hueber z Wallersteina w Bayerskej při pućiku z fary na kěrchow stworił Lourdesku prózdnjeńcu z postawu maćerje božeje, 1. adwentnu njedźelu je farar Šewčik prózdnjeńcu poswjećił.

1952 buchu w Chróšćan cyrkwi dwójne chóry zwottorhane, pobočne wołtarki wostronjene a klětka přestajena.

1955 je nam firma Schilling z Apolda tři nowe zwony w Te-Deum-motiwje zlała. 11. sept. 1955 je je biskop dr. Otto Spülbeck woswjećił.

1968/69 pod fararjom Jurjom Kralom dósta cyrkej nowy wobmjetk. Firma Winter ze Šěrachowa je wěže z koprom pokryła.

1982/83 pod fararjom Měrćinom Salowskim přetwarichu dobrowólni pomocnicy z wosady něhdyšu farsku brjóžnju na rumnosć za bože słužby a zetkanja, zo bychu w dalšich lětach móhli farsku cyrkej wotnutřka dospołnje wobnowić. 2. jan. 1988 započa so wurumowanje cyrkwje a přetwar.

Nowe pišćele firmy Eule z Budyšina w Chrósćicach. Wot 20.sept. do kónca adwenta su instrument w cyrkwi twarili a hłosowali, kotrež su nětko wozdoba wobnowjeneje farskeje cyrkwje. Biskop Joachim Reinelt je pišćele 23. decembra 1990 poswjećił.

Wot oktobra 1997 do junija 1998, jako bě farar Clemens Hrjehor Chróšćan faru přewzał, bu wosadne farske domske kompletnje pod nawodom architekta Huberta Žura z Dobrošic přetwarjene a ponowjene.

18.9.1998 natwari so na městnje stareje ćěłownje nowa ćěłownja pod nawodom architekta Franc-Josefa Andersa z Pančic-Kukowa. 4.7.1999 bu nowa ćěłownja poswjećena.

20. januara 2000 bu bratstwo swjateho Bosćana ponowjene a w cyrkwi bu w tutym zwisku nowonatwarjeny nabočny wołtar swj. Bosćana poswjećeny.

1. meju 2001 woswjeći so druhi nowonatwarjeny nabočny wołtar swj. Marije.  

26.1.2003 sypny so na njedźelnišim nyšporje dźěl kěrchowskeje murje, na to  ponowi so, a zdźěla so znowa natwari cyła kěrchowska murja. Twarjenje stareje šule so zwottorha, tak nastachu nowe parkowanišća.

Impressum und Datenschutz | Impresum a škit datow