Zarjadniski zwjazk-Verwaltungsverband
 
 
Folklorny festiwal-Folklorefestival
 
 
TCM
 
 
Lausitz.de
 
 
Oberlausitz.com
 
 
Starownja-Altersheim
 
Wuběr rěčow:
/ :SPORT:  / :SJ HÓRKI:  

Sportowa jednotka Hórki

Z sportoweje chróniki Hórki

" W strowym ćěle tči strowy duch "

Hdyž hišće w Hórkach, w małej skałarskej wjesce, njemějachmy sportnišćo ani sportoweje jednotki, chodźachmy na wokolne łuki hrać. Při tym dyrbješe stajnje něchtó na straži stać. Hdyž so stražnikej wostudźeše, bě po wjeselu. Mjelčo přiwači so susodźic wuj a nas wšitkich wuhna.Njeběchmy-li dosć kedźbliwi, přisadźichmy samo bul, jeli móžemy scyła wo bulu rěčeć, bě dźě to čwak kože, wutykany ze synom abo z starymi trundlemi.

1. 6.1951 so sportowa jednotka załoži, wupokazy su so zhotowili pod mjenom SG Granit Hórki. Gmejna kupi čwak krajiny w "Lěskach", we wokolinje mjez Hórkami a Dobrošicami, zakisana hlinojta póda. Młodźina a tež wjele staršich zahoritych je wjele dobrowólnych hodźin swojemu sportnišću wěnowała.

-jutrownu póndźelu 1953 hrachu prěni raz kopańcowe mustwo Hórki napřećo Małemu Wosykej na nowym sportnišću (5:6 podležachu Hórki). Hrajerjo přindu nimo z Hórkow tež z wokolnych wjeskow kaž Nowa Wjeska, Worklecy atd.

1959 spočatk twara noweho sportnišća

1960 za sportowe hibanje wažny měznik, nowa sportowa družina zadoby so do wsy -Volleyball. Druhe sparty w tym času tež nastachu, kaž blidowy tenis a kehelowanje. Dobyća volleyballoweho a koparskeho turněra móžachu sportowcy SJ Hórki na swoje konto zapisać.  

1960 přihot na " V. Sportowy a kulturny zjězd serbskeje młodźiny Kamjenskeje župy". Brigadowanje na sportnišću naby masowy charakter. Pomoc přindźe tež z druhich wjeskow, starych a młodych ludźi. Zasadźenje moderneje techniki. Natwarichu nimo wulkeju hrajnišćow, volleyballnišćo, třělnišćo, městnosć za wysoko- a dalokoskok, 400m dołhu běžnu čaru, předrasćernju z přiležnosću za myće a za přihladowarjow přijomne trawerzy.

1967-68 sportowa jednotka Hórki wobsteji z tři koparskich mustwow. Druhe mustwo steji w tutym času na wuběrnym 3. městnje 2. wokrjesneje klasy.

1975 Zjednoćenje sportowych jednotkow Ralbicy a Hórki z.t.

7.11.1992 bu w Hórčanskim sportowym domje nowe sportowe zjednoćenstwo "Zeleno-běłe-Hórki" załožene  

1993 znowazałoženje zwjazka "Serbski Sokoł" w Hórkach, starostka je Michaela Mošowa, čestnohamtski starosta je Jurij Frencl z Ralbic ( Serbski Sokoł je so załožił 1920 a zaso rozpusćił  9.apryla 1933 ) 

Impressum und Datenschutz | Impresum a škit datow