Wuběr rěčow:

Aktualnosće

06.07.2020 | w 19 hodź. předstajenje projekta ze Simul+ - wubědźowanja

Lubi wobydlerjo gmejny Chrósćicy,

přeprošuju wutrobnje wšitkich zajimowanych wobydlerjow gmejny na zhromadźiznu póndźelu, dnja 06.07.2020 w 19:00 hodź. do wjacezaměroweje haly „Jednota“. Tema je předstajenje projekta ze Simul+-wubědźowanja a diskusija k zeskutkowanju projekta.

Wjeselu so na Waše wobdźělenje.

Waš wjesnjanosta Marko Kliman


Chodojtypalenje, wiće ranki za meju a mejestajenje we wšitkich pjeć gmejnach zarjadniskeho zwjazka zakazane

dalše informacije »


Aktualne informacije nastupajo Coronawiry/COVID-19

 

Lube wobydlerki a lubi wobydlerjo našeje gmejny, lubi hosćo,

wuměnjenja a doporučenja w zwisku z wupřestrěćom coronawira/COVID-19 so stajnje změnjeja. Gmejna Chrósćicy a Zarjadniski zwjazk “Při klóšterskej wodźe” su stajnje nuzowane, so ramikowym wuměnjenjam přiměrjeć.

Swobodny stat Sakska wuswobodźi wot 16.03.2020 sem wšitkich šulerjow statnych a swobodnych šulow wot šulskeje winowatosće. Wot 18.03.2020 wostanu wšitke šule a pěstowarnje zawrjene. Zaruči so jenož tak mjenowane nuzowe zastaranje w zmysle powšitkowneho postajenja Sakskeho statneho ministerstwa za socialne a towaršnostnu zhromadnosć wot 16.03.2020.

Běrow gmejny Chrósćicy a zjawne zarjadnišća našeje gmejny wostanu za wopytowarjow a zarjadowanja zawrjene. Wosobinske terminy w běrowje gmejny prosymy na najnuzniše pady wobmjezować. Za skontaktowanje z gmejnu prosymy so telefonisce abo přez mejlku přizjewić. Waše naprašowanja a próstwy potym pruwujemy a wo wosobinskim terminje rozsudźimy.

Jeli pak na sebi symptomy schorjenja kaž n. př. zymicu, kašel abo bolosće myškow zwěsćiće abo sće w poslednich 14 dnjach w rizikowej kónčinje był, kontakt k wosobje z rizikoweje kónčinje abo kontakt k wopodstatnjenemu Corona-schorjenemu měł, prosymy Was wot wopyta wothladać.

Za nuzne pady je strowotniski hamt krajnoradneho zarjada Budyšin hotline
zarjadował: 03591 525112121.

Na internetowej stronje wokrjesa Budyšin pod www.landkreis-bautzen.de/corona namakaće wšitke dalše informacije a powěsće aktualneho wuwića.

Njech tutón njezwučenu situaciju zhromadnje měrliwje a rozwažliwje zmištrujemy. Wostajće wšitcy zhromadnje strowi.

Kontakt gmejny Chrósćicy a wjesnjanosty:

tel.: 035796 / 96210

e-mejlka: gemeinde@crostwitz.de

Kontakt Zarjadniski zwjazk “Při klóšterskej wodźe”:

tel.: 035796 946-0 / 035796 946-40 / 035796 946-45

e-mejlka: verwaltung@am-klosterwasser.de

Marko Kliman

wjesnjanosta  

postajenje z dnja 03.06.2020 » 

postajenje z dnja 04.05.2020 »

postajenje z dnja 17.04.2020 » 

postajenje z dnja 31.03.2020 » 

wukaz z dnja 31.03.2020 » 

postajenje z dnja 22.03.2020 »

postajenje z dnja 18.03.2020 »


Informacije Serbskeje zakładneje šule "Jurij Chěžka" 

www.sgscrostwitz.de »


Mikrozensus 2020

dalše informacije »


01.03.2020 | 10. swójbna schadźowanka

Rěčny centrum WITAJ a župa „Michał Hórnik” přeprošujetej na swójbnu schadźowanku njedźelu, 1. měrca 2020, 15:00 hodź. do Chróšćanskeje „Jednoty“.

dalše informacije »


07.02.2020 | Informaciski wječor "Spěchowanja za čestnohamtskich"

W sydarni w gmejnskim a kulturnym centrumje w Chrósćicach přewjedźe so pjatk, dnja 07.02.2020 we 18 hodź. informaciski wječor k temje "spěchowanja za čestnohamtskich".

dalše informacije »


26.01.2020 | Ptači kwas pěstowarnje

Pjatk, 26.01.2020, 15 hodź. předstaja dźěći našeje pěstowarnje "Chróšćan kołč" swój ptačokwasny program w "Jednoće". Wšitcy su wutrobnje witani.


Přizjewjenje skótneho wobstatka

Česćeni plahowarjo skota,

prošu wobkedźbujće, zo sće jako plahowarjo konjow, howjadow, swinjow, wowcow, kozow, pjerizny, rybow a pčołkow zakońsce winowaći, tute přizjewić a přinošk zapłaćić.

Dalše informacije »


05.12.2019 | Adwentnička za seniorow

Štwórtk, 5. decembra 2019, běchu naši seniorojo na adwentničku do wjacezaměroweje hale "Jednota" přeprošeni. Při kofeju, wosušku a kulturnym programje našich šulerjow mějachmy zabawne zhromadne popołdnjo.


 

Sakska kartka za čestnohamtskich

Gmejna, towarstwa a wosada maja móžnosć, za swojich angažowanych čłonow próstwu wo kartku za čestnohamtskich stajić. Za to ma so slědowacy formular wupjelnić a na gmejnje wotedać.

formular »

dalše informacije »


30.10.2019 | Dźeń wotewrjenych duri w nowym gmejnskim a kulturnym centrumje Chrósćicy

 Wšitcy su wutrobnje přeprošeni, sej naš nowy gmejnski a kulturny centrum w rumnosćach něhdyšeje šule wobhladać.


01. - 07.07.2019 | Probowe lěhwo młodźinskeho dujerskeho orchestra Leśnica

Wot 1. hač do 7. julija 2019 přebywaše młodźinski dujerski orchester našeje partnerskeje gmejny Leśnica ze 60 čłonami w našej gmejnje.

Zaměr tutoho w nošerstwje gmejny Chrósćicy přewjedźeneho projekta běše organizacija proboweho lěhwa w dwurěčnej Łužicy. Nimo zeznaća regiona stejachu wšelake wustupy w hosćićelskim regionje a sobuskutkowanje při Mjezynarodnym folklornym festiwalu "Łužica 2019" w Chrósćicach a Budyšinje na programje.

wěcna rozprawa »