Wuběr rěčow:

Aktualnosće

Lěta 2025 wopominamy 800 lět prěnjeho pisomneho naspomnjenja Chróšćanskeje wosady, kaž tež wsow Chrósćicy a Prawoćicy. Swjedźenski tydźeń je wot 13.-22.6.2025. Mjezdruhim smy hač do 30.9.2022 wo namjety za logo prosyli a kružk kniha 800 lět je so hižo někotre razy zetkała.
Na informaciske zarjadowanje wo stawje přihotow a wšitkich dalšich idejow kołowawokoło jubileja přeprošujetej gmejna a wosada zajimcow štwórtk 2.3.23, 18:00 hodź. na faru.

 Srjedu, dnja 12.04.2023, wobsteji mjez 15 do 19 hodź. we wjacezaměrowej hali "Jednota" w Chrósćicach móžnosć darjenja kreje. Prošu přizjewće so pod www.blutspende-nordost.de abo telefonisce pod 0800 1194911.

HODY JĚDU! ... w gmejnje Chrósćicy

NSLDź a SLA přeprošuja na zhromadny program

... a k tomu pisane sanki, połne překwapjenkow.  Wot 1. do 22. decembra, chcemy Wam  z našim mobilnym adwentnym kalendrom dohodowny čas porjeńšić. Ducy mjez Wotrowom a Radworjom, Sulšecami a Bukecami pozastanje kóždy wječor wot póndźele do pjatka, hdyž směrki padaja naš adwentny wóz. Kóždy wječor druhdźe a kóždy wječor syda druhu překwapjenku. Pozastanjemy z našim pućowacym jewišćom wosrjedź wsy z scomt tymi hudźbnikami, dźiwadźelnikami a klankarjemi  a skićimy dobroty za ćěło a dušu k wjeselu cyłeje swójby. Tuž wostańće wćipni a nastajejće swoje wuši, zo njebyšće skomdźili, hdyž: Hody jědu!


stajnje w 18.00 hodź.

12.11.2022 a 13.11.2022 woswjeći wohnjowa wobora Chrósćicy 200 lětny jubilej wobstaća. Na tutym kóncu tydźenja su mnohe zarjadowanja planowane. 

Dalše informacije namakaće tu »

Gmejna Chrósćicy wupisa na předań w přiłoze bliše wopisanu ležownosć z twarjenjom.

dalše informacije »

Gmejna, towarstwa a wosada maja móžnosć, za swojich angažowanych čłonow próstwu wo kartku za čestnohamtskich stajić. Za to ma so slědowacy formular wupjelnić a na gmejnje wotedać.

formular »

dalše informacije »

Sobotu, 26.03.2022, přewjedu so wot 14-22 hodź. we wjacezaměrowej hali "Jednota" w Chrósćicach čaporowe wiki. 

dalše informacije »

Pućowanske a putniske šćežki maja so hladać a wěsće woznamjenić. Za to trjeba kóžda komuna čestnohamtskich pomocnikow a pomocnicy, kotřiž naše pućowanske šćežki znaja, je prawidłownje pruwuja a móžne brachi abo přiležnosće k polěpšenju zwěsća. A to na zamołwitych dale dadźa. Zo bychmy zajimowanym wobydlerkam a wobydlerjam móžnosć poskićili, tute zamołwite dźěło přewzać, poskića OHTL z.t. wobdźělenje na wukubłanju na šćežkarku / šcežkarja. Lětnje zetkawanja za syć wutworjacu wuměnu nazhonjenjow maja dźěło za wšitkich, kiž so pućowanju we wobłuku OHTL wěnuja, naslědnje a dołhodobnje polěpšić.

Dalše informacije namakaće tu »

W padźe zajima na wukubłanju skontaktujće so z běrowom gmejny Chrósćicy pod tel. 035796 96210.

Syć za wšitkich. Nowa busowa syć za wokrjes Budyšin

Wokrjes Budyšin chce přinošować k docpěću zaměrow k škitej klimy. Při tym je sylniša orientacija na za wobswět přijomne wobchadne srědki wažny faktor, zalutować a redukować wudych CO2. Z prezentaciju za wužiwarjow přijomneho poskitka w zjawnym wosobowym wobchadźe (ÖPNV) ma so wutworić za wobswět přećelna alternatiwa k awtam.

Nic jenož z teje přičiny je so wobstejaca syć busowych linijow Budyskeho wokrjesa wobšěrnje a dokładnje přepytowała. Na zakładźe zwěsćenje stawa a wšelakich móžnosćow polěpšenja je so nowa syć busowych linijow zdźěłała. Wokrjes Budyšin je we wuskim zhromadnym dźěle z wobchadnymi zwjazkami Horje Łobjo (VVO) a Hornja Łužica-Delnja Šleska (ZVON) kaž tež z městami a gmejnami wokrjesa a susodnymi nošerjemi nadawkow tutu nowu syć koncipował. Tuta zahaji swoju skutkownosć k 01.01.2022.

K 1.januarej 2022 dóstanje wokrjes Budyšin nowu syć busowych linijow. Linije dóstanu nowe čisła a někotre čary so změnja. Nimo toho budźe wjace busow po puću.

Na 1.januaru 2022 zahaja předewzaće Regionalbus Oberlausitz GmbH a dalši partnerojo w Budyskim wokrjesu z modernizowanej syću busowych linijow nowe lěto.  Poskitk je za Was lěpši a spěšniši a ze zasadźenjom niskodnowych busow je  bjez barjerow zastupić a wulězć hišće přijomnišo. We wokrjesu je so w minjenych lětach wjele změniło, tak su nastali nowe šulske stejišća, sydlišća a přemysłownišća, kotrež maja so aktualnje do syće busowych linijow zapřijeć.

Jězbny plan so widźomnje rozšěri: Busowe předewzaća wokrjesa wokrjesa Budyšin pojědu přichodnje přez 12 milionow kilometrow wob lěto – dwaj milionaj kilometrow wjac hač dotal. Z PlusBusom a TaktBusom jako rjap noweje syće budu jězbne plany jednoriše, linije su prawidłownišo po puću a jězbne časy hodźa so lěpje spomjatkować.

Ze zahajenjom syće PlusBusa, derje spóznajomne na čisłach 500-, je wokrjes hłowne wobchadne wóski zesylnił. Tu pojědu PluBusy nětko wot 5 do 21 hodź. hodźinsce, TaktBusy kóžde dwě hodźinje, njewotwisnje wot toho, hač je runje šulski čas abo hač su prózdniny- wobaj zwjazujetaj hłowne městnosće wokrjesa a zawěsćeja přechod k železnicy. Z tym ma so tež dojězdźowarjam zmóžnić, za puć na dźěło wužiwać bus.

Tute linije so na płoninje ze syću pódlanskich linijow wudospołnja, kotrež we zwučenej kwaliće wjeski wjesneho ruma docpěwja a transport šulerjow zawěsća. Wone noša přichodnje čisła z 700-.

Nowe čisła linijow pomhaja, poskitk rozeznawać: nimo PlusBusow a TaktBusow ze swojimi 500-čisłami a jej wudospołnjacymi pódlanskimi linijemi z jich 700-čisłami hodźa so měšćanske linije spóznać na dwucyfrowych čisłach.

Informacije k jězbnemu planej dóstanjeće wot spočatka decembra 2021 na internetowej stronje wašeho wobchadneho zwjazka ( www.vvo-online.de a www.zvon.de) wudospołnjace informacije namakaće pod www.busnetz.bautzen.de

Tež při wobnowjenju něhdźe 500 busowych čakarnjow so we wokrjesu hiba.

Hač do lěta 2023 wuhotuja so wšitke zastanišća wokrjesa z nowymi taflemi a wuwěškowymi kašćikami. W 15 gmejnach je wobnowjenje hižo zahajene abo hižo zakónčene,. Paralelnje k tomu dźěłaja gmejny z połnej paru, podpěrani wot wobchadnych zwjazkow a wokrjesa na wutwarjenju bjezbarjernych zastanišćow.

Samozrozumliwje njeje nowy syć busowych linijow žadyn statiski konstrukt, ale budźe so w přichodźe přez wokrjes a wobchadne předewzaća dale wuwiwać. Připóznaće, kritiku abo namjety k polěpšenju móžeće pósłać na busnetz[at]lra-bautzen.de.

Česćeni plahowarjo skota,

prošu wobkedźbujće, zo sće jako plahowarjo konjow, howjadow, swinjow, wowcow, kozow, pjerizny, rybow a pčołkow zakońsce winowaći, tute přizjewić a přinošk zapłaćić.

dalše informacije»

Maće snano we přichodźe naležnosć we přizjewjenskim hamće, stawnistwje abo přemysłowym zarjedźe zrjadować a chceće hišće čas lutować? Tak wužiwajće nowy onlinowy serwis. Termin po wašej protyčce póndźelu abo štwórtk jednorje přez internet knihować. Jeli pak nimaće móžnosć sebi termin online zawěsćić, potom skići zarjadniski zwjazk wopyt po wutorach, ale dyrbiće z čakanskim časom ličić. 

link: https://www.terminland.eu/www.am-klosterwasser.de