Wuběr rěčow:

Serbske institucije

Župa "Michał Hórnik" Kamjenc

Župa "Michał Hórnik" wopřija region mjez Kamjencom, Budyšinom a Wojerecami, kotremuž přisłušeja pjeć dwurěčne gmejny zarjadniskeho zwjazka "Při Klóšterskej wodźe".

W župje su štyri Domowinske skupiny, 11 wjesnych a młodźinskich towarstwow a 13 kulturnych skupin a towarstwow, kotrež so ze spěwom, reju, dźiwadłom a hudźbu zaběraja, zjednoćene.

Regionalna rěčnica steji Wam při wšitkich prašenjach serbskeho zjawneho žiwjenja rady k dispoziciji. 

www.domowina.de

Županka

Diana Wowčerjowa

 

Regionalna rěčnica

Katharina Jurkowa

Hórnikowa 34

01920 Chrósćicy

telefon: 035796 96254

telefax: 035796 98960

e-mail: katharina.jurkowa[at]domowina.de

Domowina - Rěčny centrum WITAJ

Socialne młodźinske dźěło

Socialny team Rěčneho centruma WITAJ je wobstatk regionalneho teama wokrjesa Budyšin. Socialna dźěłaćerka za młodźinske socialne dźěło skutkuje wosebje w zarjadniskim zwjazku „Při Klóšterskej wodźe“.

Wona poskićuje młodostnym podpěru

  • při planowanju a přewjedźenju projektow,
  • při pytanju za spěchowanskimi móžnosćemi za swoje ideje a projekty,
  • při pytanju za kooperaciskimi partnerami,
  • při konfliktach a
  • wona skići młodostnym abo samostatnym młodźinskim skupinam podpěru při organizatoriskich a zarjadniskich prašenjach.

 

Nimo toho organizuje wona při potrjebje

  • wólnočasne a prózdninske poskitki
  • prewentiwne poskitki (na př. njealkoholiska cocktailowa bara)
  • temowe wječorki (na př. holči wječor)
  • dźěłarnički (na př. zarjadniske prašenja, spěchowanske prawo)


Młodźinska socialna dźěłaćerka

Marija Koklina

Hórnikowa 34

01920 Chrósćicy

telefon: 01520 7273806

e-mail: marija.koklina[at]witaj.domowina.de

facebook »

 

 

Swójbne kubłanje

Swójbne kubłanje je wot awgusta 2018 wobstatk socialneho dźěła Rěčneho centruma WITAJ. Wone ma swójby, staršich a dźěći w Budyšinje a wokolnych gmejnach docpěć.

Socialny dźěłaćer steji Wam k dispoziciji, hdyž maće prašenja abo hdyž trjebaće pomoc.

Socialny dźěłaćer za swójbne kubłanje

Lorenc Jankowsky

Hórnikowa 34

01920 Chrósćicy

telefon 01522 6777476

e-mail: lorenc.jankowsky[at]witaj.domowina.de

facebook »

instagramm »

Załožba za serbski lud | regionalny běrow Chrósćicy

Załožba za serbski lud podpěruje jako zhromadny instrument Zwjazka a krajow Sakska a Braniborska zdźerženje a wuwiwanje, spěchowanje a rozšěrjenje serbskeje rěče, kultury a tradicijow jako wuraz identity serbskeho ludu.

Wona je tež sama iniciatorka a organizatorka zarjadowanjow, wubědźowanjow a wustajeńcow kaž tež wudawaćelka filmow a zynkonošakow.

Sobudźěłaćerka regionalneho běrowa w Chrósćicach je zamołwita za regionalne projekty, spěchowanje serbskich wučbnicow a projekty z dźěćimi a młodostnymi.

https://stiftung.sorben.com

Kontakt:

Marja Njekowa

telefon: 035796 96891

telefax: 035796 98960

e-mail: neck-stiftung[at]sorben.com

Serbske šulske towarstwo z. t.

Serbske šulske towarstwo z. t. zastupuje zajimy Serbow při dwurěčnym předšulskim kubłanju a při dwu- a wjacerěčnym kubłanju, kiž saha wot dźěćacych dnjowych přebywanišćow přez zakładne a srjedźne šule a gymnazije hač k wukubłanju na uniwersitach w Swobodnym kraju Sakska a w Kraju Braniborska.

Wone nawjeduje so přez čestnohamtske předsydstwo. Předsydka je Ludmila Budarjowa, zastupjerjej staj Jadwiga Čižankowa a René Wjacławk.

W nošerstwje Serbskeho šulskeho towarstwa je sydom serbskich resp. Witaj® dźěćacych dnjowych přebywanišćow w Sakskej a Braniborskej.

www.sorbischer-schulverein.de

 

 

Koordinatorka                           

Marlis Młynkowa                                  

telefon: 03591-550218                    

telefaks: 03591-550220                      

e-mail: info@sorbischer-schulverein.de   

Fachowa poradźowarka

Judit Čornakowa

telefon: 035796- 942455

e-mail: fachberatung@sorbischer-schulverein.de