Wuběr rěčow:

Spěchowane projekty

Cyłodnjowske poskitki w šuli 

Serbska zakładna šula "Jurij Chěžka" w Chrósćicach poskića cyłodnjowske poskitki. Tole su wučbu dospołnjace, podpěrace a wothladowace poskitki. Za šulske lěto 2023/2024 přizwoli so zakładnej šuli Chrósćicy připokazanka wy wysokosći 8.891,90 €.

Naprawa financuje so sobu z dawkowymi srědkami na zakładźe hospodarskehoho plana, wobzamknjeneho wot zapósłancow sakskeho krajneho sejma.

 

 

Spěchowanje Załožby za serbski lud za financowanje serbskich wučbnicow

Gmejnje Chrósćicy přizwoli so jako nošer Serbskeje zakładneje šule Chrósćicy přiražka Załožby za serbski lud we wysokosći 4.818,75 € a 79,50 € za financowanje serbskich wučbnicow w šulskim lěće 2023/2024.

Financowanje serbskich wučbnicow a wučbnych materijalijow spěchuje so wot Załožby za serbski lud, kotraž dóstawa lětnje přiražki z dawkowych srědkow na zakładźe hospodarskich planow, wobzamknjenach wot Zwjazkoweho sejma, Krajneho sejma Braniborskeje a Sakskeho krajneho sejma. 

 

 

Nowe wuhotowanje wjesneho srjedźišća w Chrósćicach

Předewzaće nowowuhotowanje wjesneho srjedźišća rozrjaduje so do dweju naprawow.


1. wobnowjenje naměsta při dróze "Při pastyrni" a swobodneje płonny při dróze "Cyrkwinska hora" w Chrósćicach
2. Zakładny wutwar dźělow wěnowanych wjesnych dróhow "Cyrkwinska hora", "Při Satkuli" a "Při pastyrni" w Chrósćicach


Wobaj dźělnej projektaj móžeštej so w lěće 2023 zakónčić.

Spěchowanje regiony přesahowaceho zhromadneho dźěła a europskeho zmyslenja po směrnicach sakskeje statneje kenclije z dnja 28.02.2019

Projekt: pěstowanje partnerstwa mjez gmejnomaj Chrósćicy a Leśnice

Partnerske poćahi gmejny Chrósćicy k gmejnje Leśnica w Pólskej złožuja so na mnohe mjezsobne wopyty, nic jenož wolenych gmejnskich zastupjerjow, ale wosebje tež šulerjow wobeju šulow a městnych towarstwow. Wobydlerjo Leśnicy wuznawaja so přewažnje jako čłonojo němskeje mjeńšiny w Pólskej. Tutón status mjeńšiny Němcy /Pólska kaž tež Serbja/Němska je zakład w minjenych lětach wuwitych projektow. Dokelž ma tute partnerstwo woprawdźe do přichoda sahać, ma so wone dale hajić. K tomu słuša hižo dobra tradicija wuměny šulerjow.

Projekt wobsteji z wjacorych dźělow:

1.    Wopyt Chróšćanskich šulerjow w Pólskej a wopyt pólskich šulerjow w Chrósćicach

2.    Wopyt Chróšćanskich gmejnskich radźićelow w Pólskej a wopyt pólskich radźićelow w Chrósćicach

 

K 1.

Z wopytom našeho 4.lětnika w Leśnicy a šulerjow z Leśnicy w Chrósćicach maja so z wobdźělenjom šulerjow na wšelakich zhromadnych projektach poćahi mjez woběmaj šulomaj dale hajić a skrućić. Wobstejace partnerstwo mjez našej zakładnej šulu a “Szkolu podstawowej im. obrońcow Chełmskej” złožuje so na směrnicy dźěła na našej šuli, w kotrychž smy slědowace zapisali:

-       Hajenje tolerancy a akceptancy druhich čłowjekow (wosebje tež mjeńšinow).

-       Wobdźěłanje temy: so zjednoćaca Europa ze swojimi krajemi a regionami.

Serbska zakładna šula prócuje so, kontakty k druhim šulam hajić, kotrež maja samsne abo podobne žiwjenske poměry swojich šulerjow. Konkretnje potrjechi to na tutym městnje status mjeńšiny wobydlerjow  we wokolinje wjetšiny. Pólsce rěčacy resp. němskorěčni šulerjo z jedneje pólskeje šule zetkaja so z serbsko rěčnymi šulerjemi z serbsko-němskim kulturnym pozadkom. Hižo tute wuchadźišćo zawěsća rozestajenje z rěčnymi a kulturnymi wosebitosćemi.

Slědowace aktiwity su we wobłuku zetkanja našich šulerjow planowane:

1.    Wopyt partnerskeje šule

2.    Zeznaće městnych wosebitosćow

3.    Zhromadne wólnočasne aktiwity

4.    Wopyt historisce wuznamneho Annaberga a města Wrocława

5.    Wobdźělenje na někotrych hodźinach šulskeje wučby

 

Wopyt našich šulerjow w Pólskej je za meju 2023 planowany.

Slědowcy plan za wopyt pólskich šulerjow w Chrósćicach:

1.    Zeznaće domjaceje wsy našich šulerjow – wjesna rallye (měšane skupiny)

2.   Wobdźělenje pólskich šulerjow na šulskim sportowym swjedźenju na serbskej zakładnej šuli Chrósćicy

3.    Zeznaće městow Budyšin a Drježdźany kaž tež serbskeje Hornjeje Łužicy

4.    Wobdźělenje na wšelakich šulskich hodźinach

5.    Zhromadne wólnočasne aktiwity

6.    Zhromadne zarjadowanja na popołdnju/wječoru

W srjedźišću lětušich partnerskich aktiwitow steja předewšěm nowe medije. Tak maja nastać wo wopyće wotpowědne dokumentacije kaž fota, teksty a krótke filmy. Wšitke tři wobdźělene rěče (němske, pólske, serbske) so tu nałožuja. Wopyt pólskich šulerjow je w septembru planowany.

K 2.

Hižo 20 lět wudźeržuje gmejna Chrósćicy partnerske styki k pólskej gmejnje Leśnica.  Wjacori wobydlerjo Leśnicy wuznawaja so k němskej mjeńšinje w Pólskej. Tutón status mjeńšiny, Němcy w Leśnicy/Pólskej – Serbja w Chrósćicach/Němskej je zakład w minjenych lětach mjezsobnje wuwitych projektow.

Tute kontakty su so w minjenym času tež wupřestrěli na towarstwa a institucije wobeju gmejnow.

Projekt wobsteji z wjacorych dźělow:

1. Wopyt pólskich gmejnskich radźićelow a zastupjerjow w Chrósćicach wot 07. – 09.07.2023 na Mjezynarodny folklorny festiwal

Zhromadnje z gmejnskimi radźićelemi z Leśnicy chcemy hižo pjatkowny wječor k dalšemu dorěčenju zhromadnych projektowych aktiwitow a k pohłubšenju kontaktow mjez našimaj gmejnskimaj radomaj wužić. Sobotu chcemy najprjedy město Budyšin wopytać a sej Klóšter Marijina Hwězda wobhladać. Popołdnju wočakuja nas potom w Chrósćicach zaso swjedźensce wupyšene burske dwory z hudźbu a rejemi folklornych skupinow. Po zwučenym wašnju poskićamy našim hosćom kulinariske wosebitosće Łužicy kaž tež te našich hóstnych skupinow.

Njedźela zahaji so w Chrósćicach z wjace rěčnej swjedźenskej božej mšu. Po tym poskići so pisane popołdnjo, započinajo ze swjedźenskim ćahom wobdźělnikow po Chrósćicach a tematiski program Łužiskich folklornych skupinow.

Gmejna Chrósćicy chce zhromadnje z partnerskej gmejnu Leśnica festiwal dožiwić a Wam serbske tradicije a reje zbližić.

2. Wopyt Chróšćanskich gmejnskich radźićelow w Pólskej

Zo by so partnerstwo hajiło su mjezsobne wopyty planowane ( na př. K nalětnjemu pućowanju, na domchowanku, na hodowne zetkanja zarjadnistwow).

Gmejna Chrósćicy swjeći lětsa 20lětne wobstaće partnerstwa k gmejnje Leśnica w Pólskej. K tomu ma so wotměć wopomnjenski swjedźeń w septembru w Pólskej.

 

Tuta naprawa so sobu financuje přez dawkowe srědki na zakładźe wot Sakskeho krajneho sejma wobzamknjeneho hospodarskeho plana.

 

 

Spěchowanje přesadźenja dwurěčnosće a aktiwneho hajenja serbskeje rěče w komunalnym wšědnym dnju přez komuny w serbskim sydlenskim rumje

Přidźělenka so zaměrnje spožća jako pawšala za wyše wudawki w zwisku z přesadźenjom dwurěčnosće a aktiwneho hajenja serbskeje rěče w komunalnym wšědnym dnju. Pawšala so na př. za znamješka/napisy, listna/ předłohi dokumentow, wizitki/kołki, wozjewjenja, přełožki, dźěła gmejnskeje rady (formulary, podłožki posedźenjow gmejnskeje rady), internetna prezentacija gmejny, woznamjenjenje kolesowarskich a pućowanskich šćežkow, napisy na jězdźidłach twarskeho dwora, wjacerěčnosć na zjawnych swjedźenjach, wólbne wozjewjenja atd. zasadźuje.

Projket spěchuje so přez Sakske mninisterstwo za nutřkowne.

Naprawa so sobu financuje z dawkowymi srědkami na zakładźe přez Sakski krajny sejm wobzamknjeneho hospodarskeho plana.

 

Spěchowanje gmejny Chrósćicy za inklusiwne zašulowanje na zakładnej šuli Chrósćicy

Za inlusiwne zašulowanje na zakładnej šuli Chrósćicy spožći Sakske statne ministrstwo za kultus gmejnje Chrósćicy připokazanku. Připokazanka je postajena k financowanju naprawow twarskeho wuhotowanja šulskeho twarjenja zakładneje šule Chrósćicy za inklusiwne zašulowanje jednoho šulerja/šulerki wot šulskeho lěta 2022/23.

Cyłodnjowske poskitki w šuli - nachwatanje po Koronje

Serbska zakładna šula "Jurij Chěžka" w Chrósćicach poskića cyłodnjowske poskitki. Tole su wučbu dospołnjace, podpěrace a wothladowace poskitki. Naprawa financuje so sobu z dawkowymi srědkami na zakładźe hospodarskehoho plana, wobzamknjeneho wot zapósłancow sakskeho krajneho sejma.

Za šulskej lěće 2021/22 a 2022/23 přizwoli so zakładnej šuli Chrósćicy připokazanka na zakładźe dojednanja mjez Zwjazkom a krajemi z dnja 02.06.2021 za podpěru akciskeho programa k nachwatanju po Koronje za dźěći a młodostnych. Tuta připokazanka je za naprawy k nachwatanju wuknjesnkich zastatkow a zastatkow při přiswojenju jadrowych kompetencow předwidźana a ma njedostatki dźělneho zawrjenja šulow w šulskim lěće 2019/20 a 2020/21 na kubłanske biografije šulerjow złahodnić.

Gmejnski wuwićowy koncept

Za gmejnu Chrósćicy ma gmejnski wuwićowy koncept za přichodne 10-15 lět nastać, kotryž wšitke wjesne dźěle zapřije. Nastajenje wuwićoweho koncepta ma so w intensiwnym a participatoriskom dialogu z wobydlerjemi, towarstwami a towaršnostnych skupin kaž tež ze zastupnikami katólskeje cyrkwje a gmejnskeho zarjada přewjesć. 

Nowowuhotowanju centruma gmejny Chrósćicy
Dźělnej projektaj "Městnosć za wšitkich" a "Cyrkwinska hora"

Gmejna Chrósćicy wotpohladuje nowowuhotowanje wjesneho srjedźišća kaž des Cyrkwinskeje hory w Chrósćicach. Při tym ma so kanalizacija za dešćikowu wodu ponowić a płoniny wutwarić. Dróhi maja so nowe plestrować a asfaltować a swjedźenske městno znowa wuhotować. Podłu Cyrkwinskeje hory maja so štomy a kerki nasadźeć a wid na cyrkwu bytostnje porjeńšić. Dalše móžnosće k sedźenju maja nastać. 

 

Calisthenics-připrawa

Na ležownosći něhdyšeje pěstowarnje w Chrósćicach ma zetkanišćo za wšitke generacije nastać. Dźělny projekt je Calisthenics-připrawa za młodostnych a dorosćenych. Projekt ma so w lěće 2022 realizować.

Zamołwite za přewjedźenje spěchowanja ELER w swobodnym staće Sakska je statne ministerstwo za energiju, škit klimy, wobswět a ratarstwo, refrat spěchowanska strategija, ELER – zarjadniski hamt.

 

 

Spěchowanje regiony přesahowaceho zhromadneho dźěła a europskeho zmyslenja po směrnicach sakskeje statneje kenclije z dnja 28.02.2019

Projekt: pěstowanje partnerstwa mjez gmejnomaj Chrósćicy a Leśnice

Wot 17.09.-19.09.2021 wopytachu zastupjerjo gmejny Chrósćicy partnersku gmejnu w Leśnice. Zhromadnje wobhladachmy sebi zajimawostki gmejny kaž nowy muzej, gmejnski zarjad, cyrkej a šulu. Njedźelu móžachu so gmejnscy zastupjerjo na swjatočnej božej mši na horje Swj. Hany wobdźělić a domchowanku sobu swjećić. 

Tuta naprawa so sobu financuje z dawkowych srědkow na zakładźe wot Sakskeho krajneho sejma wobzamknjeneho hospodarskeho plana.

Přirodne hrajkanišćo při Satkuli

Gmejna Chrósćicy wutwori tučasnje na ležownosći něhdyšeje pěstowarnje při Satkuli přirodne zetkawanišćo. Na ležownosći je hrajkanišćo něhdyšeje pěstowarnje. Tute ma so z atraktiwnymi nowymi hrajnymi móžnosćemi wudospołnić. Za to je gmejna spěchowanske srědki we wobłuku regionalneho budgeta za małe projkety dóstała.

Regionalny budget podpěruje so financielnje we wobłuku zhromadneho nadawka „Polěpšenje agrarneje struktury a škita pobrjoha (GAK)“ přez Zwjazkowu republiku Němsku a Swobodny stat Saksku. Regionalny budget so sobu financuje z dawkowymi srědkami na zakładźe wot Sakskeho krajneho sejma wobzamknjeneho hospodarskeho plana.

Krajowy program k rewitalizaciji płoninow / rumowanju pustych ležownosćow

Projekt: wottorhanje něhdyšeje pěstowarnje w Chrósćicach na ležownosći 78/3 

Tuta naprawa so sobu financuje z dawkowych srědkow na zakładźe wot Sakskeho krajneho sejma wobzamknjeneho hospodarskeho plana.

 

Spěchowanje regiony přesahowaceho zhromadneho dźěła a europskeho zmyslenja po směrnicach sakskeje statneje kenclije z dnja 28.02.2019

Projekt: pěstowanje partnerstwa mjez gmejnomaj Chrósćicy a Leśnice

Wot 02.-04.10.2020 wopytachu gmejnu Chrósćicy zastupjerjo partnerskeje gmejny z Leśnice. Zhromadnje wobhladachmy sebi Budyšin, klóšter Marijinu hwězdu a kěrchow w Ralbicach. Dale dojědźechmy sej zhromadnje do Drježdźan na božu mšu a mytowanje žnjeńskich krónow.

Tuta naprawa so sobu financuje z dawkowych srědkow na zakładźe wot Sakskeho krajneho sejma wobzamknjeneho hospodarskeho plana.

Zwoprawdźenje naprawow po směrnicach „Digitalne šule“ na Serbskej zakładnej šuli „Jurij Chěžka“ Chrósćicy 

Přidźělenje słuži k tomu, wutworić a polěpšić digitalnu technisku infrastrukturu a wuwučowansko-wuknjensku infrastrukturu na šulach.  Předmjet spěchowanja je natwar, rozšěrjenje abo polěpšenje digitalneho splećenja zapřijejo šulski server, natwar njewjazaneho přistupa k syći, pokazki interaktiwnych nastrojow kaž displayjow a interaktiwnych taflow z k tomu słušacymi wodźenskimi nastrojemi; digitalne dźěłanske nastroje, wosebje za technisko-přirodowědomostne kubłanje abo na powołanske wukubłanje wusměrjene kaž desktop-kompjutery při dźěłowym městnje, na šulu wjazane laptopy, notebooki a tablety jako kónčne mobilne nastroje.

Tute naprawy spěchuja so na zakładźe wobzamknjenja němskeho zwjazkoweho sejma a so sobu financuja z dawkowych srědkow na zakładźe wot Sakskeho krajneho sejma wobzamknjeneho hospodarskeho plana.

Wohnjoškitne naprawy w objekće Serbskeje zakładneje šule "Jurij Chěžka"

Tuta naprawa bu spěchowana přez Zwjazkowe knježerstwo na zakładźe wobzamknjenja Zwjazkoweho sejma. Naprawa financuje so sobu z dawkowymi srědkami na zakładźe hospodarskeho plana, wobzamknjeneho wot zapósłancow sakskeho krajneho sejma.

 

Tworjenje centralneje městnosće k wočerstwjenju a zetkanju

Areal něhdyšeje pěstowarnje w Chrósćicach so tučasnje jenož jako hrajkanišćo wužiwa. Planowane je, zo nastanje tu za towarstwa, swójby a wobydlerjow gmejny zetkanišćo z grilowanskej hětu a móžnosćemi k sedźenju, městno za lěhwowy woheń kaž tež wodowe hrajkanišćo. Płót wokoło areala ma so přez žiwy płót narunać. Dale chce Chróšćanska pčólnica pokazkowy kołč a informaciske tafle nastajić.

Projekt je so w lěće 2021 dokónčił. 

Přetwar a přewužiwanje dźělow pomnikoškitaneje něhdyšeje srjedźneje šule Chrósćicy

wěcna rozprawa »