Wuběr rěčow:

Nukničan kapałka z. t.

Prawidłowne modlenje swjateho róžowca w Nuknicy dawa rostlince schadźeć. Tam chcedźa  wosrjedź wsy něhdyšu gratownju wohnjoweje wobory na kapałku přetwarić. Ju chcedźa k modlenju róžowca a za nyšpory we wsy a wužiwać.

Po tym zo bě we wsy jasne, zo chcedźa mały centrum za nabožne zarjadowanja měć, załožichu towarstwo. Architekt Marko Dźisławk z Dobrošic njeje towarstwu jeničce přistupił, ale skutkuje aktiwnje na předewzaću sobu. Je wjacore namjety předpołoził, kajka móhła kapałka wupadać. Na hłownej zhromadźiznje kónc septembra 2019 su so za jedyn z namjetow rozsudźili. Po nim wostanu zornowcowe murje stejo, třěcha ma so powjetšić a před kapałku ma zwóńca stać. Na 2,80 m króć 3,40 m wulkej płoninje maja dźewjeć městnow k sedźenju předwidźanych. W zymje chcedźa kapałku tepić. Wona ma wšědnje přistupna być. Za nutřkowne wuhotowanje su w towarstwje wuběrk wutworili, kotryž ma naćiski zdźěłać.

Kapałka w Nuknicy njebudźe jeničce zetkanišćo za zhromadne modlenje, ale wona wostanje naslědnym generacijam wuraz swědčenja wěry we wsy. Toho je sej předsyda wěsty.

Za financowanje twara pruwuja, hač dóstanu spěchowanske srědki. Nimo toho proša wo dary.

Kontakt

Roman Nuk (předsyda)

 

Lěto załoženja: 2018

Ličba čłonow: 13

 

Kontowy zwisk

Dorfkapelle Nucknitz e. V.

IBAN: DE83 855 500 001 002 039 963

Darićeljo dóstanu, jeli sej to přeja, darićelske wobkrućenje.