Wuběr rěčow:

 

februar 2023: Lěta 2025 woswjećimy 800-lětnu róčnicu prěnjeho naspomnjenja Chrósćic a Prawoćic. Gmejna a wosada stej so w nazymje 2021 na puć podałoj zhromadnje jubilej přihotować a swjećić. Přejemy sebi, zo by swjedźeń nas jako wosada ze wšěmi swojimi dźělemi zwjazał, zwjazał wobydlerjow gmejny, zwjazał gmejnu a wosadu, zhromadnosć skrućił a za zhromadnosć zahorił.

800-lětne stawizny. Tutu dołhu dobu móže sebi lědyma štó woprawdźe předstajić. Mnohe podawki, dobre a njedobre, su naši prjedownicy dožiwić dyrbjeli a směli a přiwzali, a z tym wowliwowali a formowali gmejnu a wosadu, kajkejž wonej dźensa stej.

Tak daloko kaž stawizny wróćo sahaja chcemy tež do přichoda nadźiju wuprudźeć. Kóždy jednotliwc ma hižo dźensa, kaž w stawiznach tež, swój podźěl na dalšim wuwiću gmejny a wosady.

Hladajo naš jubilejny swjedźeń je nam jasne: my wšitcy smy zamołwići za to, zo so swjedźeń nam a našim hosćom lubi.

Rozprawjamy wo přihotach k jubilejej a nadźijamy so, zo zajim na projektach budźimy. Na tutej stronje nadeńdźeće tohodla chróniku přihotow a aktualne wozjewjenja k zarjadowanjam a k móžnosćam swójskeho angažementa. Dajmy so zhromadnje do dźěła. Kóždy je přeprošeny sobu pomhać.

februar 2023: Sedme zetkanje:

december 2022: Hižo šesty raz mjeztym zetkawaše so přihotowanski wuběrk jubileja. 
Zamołwite wosoby za wšelake zarjadowanja so konkretizuja, konkretne zarjadowanja so do tydźenja zarjaduja. Runočasnje wozjewi so wubědźowanje wo logo za jubilej. Logo měł so klětu w nalěću wozjewić. Runočasnje běše prěnje zetkanje wuběrka jubilejna kniha.

nazyma 2022: Mjez druhim měł so w jubilejnym tydźenju swjedźenski ćah pokazać. K tomu so konkretne mysle předstajichu. Dale so rozsudźi, zo měła k jubilejej jubilejna kniha wuńdź.

nalěto 2022: Wotběh swjedźenskeho tydźenja so bóle a bóle konkretizuje, zamołwite wosoby/skupiny so narěča a zapisaja. Datum swjedźenskeho tydźenja so wuzwoli: je to wot pjatk 13.6. do njedźele 22.6.2022.

nazyma 2021: K planowanju jubileja wosady a gmejny w lěće 2025, kaž tež wjeskow Chrósćicy a Prawoćicy wutwori so přihotowanski kruž wobstejacy z čłonow wosadneje a gmejnskeje rady. W prawidłownych zetkanjach chce w přichodźe jubilej přihotować.

- w 10:00 hodź. swjedźenske zahajenje 800 dnjowskeho countdowna k spočatkej jubilejneho tydźenja

- na farje a při šule si banner z logom a pokazku na swjedźenski tydźeń powěsnje

- wječor budu procesjóny na kěrchowje witani a wosadnym da so swječatko z modlitwu za jubilej sobu

dotalny wotběh

pjatk 13.6.2025 - swjedźeń wohnjoweje wobory, wječor młodźinske reje
sobotu 14.6.2025 - reje za wšitke staroby
njedźelu 15.6.2025 - swjedźenski ćah
póndźelu 16.6.2025 - filmowy wječor
wutoru 17.6.2025 - dźeń přirody
srjedu 18.6.2025 - dźeń senjorow a wotewrjenje wustajeńcy
štwórtk 19.6.2025 - Bože ćěło - wječor putniska hospoda
pjatk 20.6.2025 - sportowy swjedźeń zakładnych šulow
sobotu 21.6.2025 - dźeń rjemjesłow a towarstwow
njedźelu 22.6.2025 - Bože ćěło ze zhromadnym wobjedom na farje

K jubilejej ma kniha wuńč, kotraž je wokoło temow "wosada - wjeski - žiwjenje" koncipowana. Zentralny zwjazowacy element wosadnych a gmejnskich dźělow su procesjóny ke křižowemu pućej w martrownym tydźenju na kěrchow.

Konzept je wudźěłany. Aktualnje pytaja so awtorojo za nastawki.

Kontakt: buero[at]pfarrei-crostwitz.de

Swjedźenski ćah je w někak 40 wobrazach namysleny. Nětko je nadawk z wobrazow konkretne temy wupytać a wšitko z wobsahom a žiwjenjom pjelnić. Na zarjadowanju 09.11.2023 su so hižo wobrazy rozdawali. Někotre su pak hišće swobodne. Jeli chceće jedyn wobraz wuhotować, přizjewće so prošu pola Kathariny Jurkoweje (katharina.jurkowa@domowina.de) abo Uwe Macki 

1. pućowanje ludow 7./8.Jh

2. Hrodźišća a rjemjesła 9. Jh

(twar hrodźišćow, hrodźišćo Kopšin jako wulke a jedne z centralnych sydlišćow Milčanow a zdobom natwar dalšich sydlišćow blisko hrodźišćow, Milčenjo – rjemjeslnicy, wikowarjo, ratarjo, pčołarjo, wěra do bohow)

3. cuze wójska a wójny we Łužicy

(Kraj Milčanow a Łužica jako nastupnišćo–cuzych wójskow: Madźarojo, Češa, Polacy – Boleslaw Chrobry, wuchodni Frankojo - Němcy – Heinrich I., wotwisnosć  a zhubjenje swobody (1002))

4. christianizacija

(Christianizacija, mision Cyrila a Metoda, załoženje Mišnjanskeho biskopstwa 986 – snano prěnja kapałka w Chrósćicach, němscy lokatorojo, Swj. Beno (1050 – 1100))

5. Via Regia

(“Via Bennonis” wikowanska dróha, wikowarjo)

6. prěnje naspomnjenje: Crostitz 1225

(1225 prěnje pisomne naspomnjenje Crostitz (wopismo), załoženje wosady – Bjarnat II., patronat Syman a Juda Tadej, prěni farar wěsty Přibisław – zwisk k swětowym stawiznam: Křižne wójny do Swjateho kraja, Franciskus swjatoprajeny, mócnarstwo Dschingis Khana)

7. Klóšter Marijina hwězda 1248(1248 - klóšter Marijina Hwězda jako wobsedźer kraja, poddanojo, wotedawki naturalije)

 

8. Husića

(1429 Husića zniča klóšter Marijinu Hwězdu a Ralbicy)

9. Mór a Bratstwo swj. Bosćana 15. l.

(15. lětstotk mór we wosadźe, Załoženje bratstwa swj. Bosćana, 1680 wobnowjenje bratstwa)

10. reformacija

(Reformacija , bój wo wsy, Hodźij, Temler, rozestajenja mjez katolikami a protestantami we wosadźe)

11. 30-lětna wójna

(1618 – 48, 30 lětna wójna – Šwedojo we wosadźe, čwělowanje fararja Lebzy)

12. Łužica w Čěskej

(1635 přisłušnosć k Čěskej do a potym k Sakskej (woponaj))

13. twar barokneje cyrkwje 1769-1771

(natwar noweje cyrkwje 1771 w baroknym stilu, biskop Jakub Jan Wóski pochadźacy z Chrósćic ju poswjeći (cyrkej jako model))

14. nastaće susodnych wosadow

(pomjenšenje wosady Ralbicy 1754 a Wotrow 1772)

15. pěstowarnja w Chrósćicach

(nałožki)

16. šula w Chrósćicach + zawrjenje srjedźneje šule

(Šule w Chrósćicacach 1772 / 73 – Zarjeńkec korčma (Dučmanec), 1837 “stara šula” při kěrchowje, 1903/04 nowa šula (Marja Kubašec), po 1945 ratarska – powołanska šula,  1995 nowa zakładna šula z wjacezaměrowej halu “Jednota” - Chróšćanski zběžk 2001)

17. Jutry - "rajtwane budźe"

(1780 zwada křižerjow 4 chorhoje (farske a wićezne) – křižerstwo “Jěchane (rajtwane) budźe” citat: kublerja Ryćerja z Nuknicy)

18. šibjeńca

(1804 wotprawjenje Jakuba Kmjeća Pawluša na Šibjeńcy)

19. Jurij Kislink

wohnjowa wobora 1822

(1822 prěnja wohnjowa wobora w Chrósćicach)

20. burja – klóšter

(1832 – 1850 wuswobodźenje rspk. wukupjenje burow z wotwisnosće klóštra, burske žiwjenje, čeledź)

21. prěnja Schadźowanka - Hórnik a TCM

(1875 prěnja schadźowanka  (Ćišinski, Muka), skutkowanje Hórnika a TCM)

22. putnikowanja Krupka, Filipov

23. towarstwa 19. a 20. Jh

(Towarstwa w 19. lětstotku a 20. lětstotku – 1874 Katolska bjesada “Kasino” w Jaseńcy, 1872 spěwne towarstwo “Jednota” w Chrósćicach)

24. skałarjo w Hórkach

25. dalše susodne wosady – Baćon

(1911 Baćonska wosada załožena z dotalnymi južnowuchodnymi wjeskami Chróšćan wosady, pomjeńšenje wosady)

26. cyrkwinska kula

(1911 kula, křiž a chorhojčka sylneho wichora dla z wěže padnyli)

27. Eugenio Pacelli 1921

(1921 nuncius Eugenio Pacelli, pozdźiši bamž Pius XII. w Chrósćicach swjatočny procesion z družkami, žony w płachćičkach)

28. Sokoł - sport

29. pasjónske a dźiwadłowe hry

30. Druha swětowa wójna

(Nacionalsocializm a 2. swětowa wójna: rozestajenja Chróšćan młodźina z HJ – młodźinu, předstajenje hry “Paliwaka” na Kopšinjanskim hrodźišću, wupowědźenje fararjaWjenki, křiže w šuli so zaso pójsnyli wot Hórčan skałarjow, sowjetske, němske (Schörner) a pólske wójska w Chrósćicach, wupójsnjenje běłeje chorhoje wot bura Čunki a patra Luciusa Teichmanna a z tym zachowanje zničenja wjeski přez sowjetske wójska, zamordowanje pólskich zranjenych wojakow w Hórkach – lacaretski ćah, ćěkanja ludnosće, němscy wuhnaći)

31. Domowina

(1945 znowazałoženje, wozrodźenje Domowiny  pola Natušec – Wjeselic)

32. NDRski čas

(čas NDR 1949 – 1989: LPG, mejske demonstracije, pioněrojo, FDJ)

33. Kardinal Wojtyła

(1975 Krakowski kardinal Wojtyła, pozdźiši bamž Jan Pawoł II. wopyta Chrósćicy a pomnik)

34. Swinarnja

(nastaće wjeski, pasenje swini, wjeska jako póstowa stacija, twar starownje swj. Ludmile w Swinarni a pozdźišo w Chrósćicach)

35. Chrósćicy dźensa – pčolnica, festiwal, Domizna, Wudworski ansambl

(Chrósćicy dźensa (towarstwa, zjednoćenstwa) kapały, pčołarstwo – n. a dź., towarstwo Domizna, festiwal, pasion – (něhdy a dźensa, atd.) – hodźa so tež do chronologije zaplesć

36. Chrósćicy 2100

wobraz hižo rozdawany          wobraz hišće swobodny